Z przyjemnością informujemy, że Kancelaria MyLo doprowadziła do zakończenia sporu związanego ze skutkami pożaru ekskluzywnego hotelu w Zakopanem, który miał miejsce w grudniu 2014 r. Kancelaria, która reprezentowała część z pokrzywdzonych Klientów, zawarła z operatorem hotelu i ubezpieczycielem ugody sądowe istotnie rekompensujące Klientom hotelu utracony w wyniku pożaru dobytek oraz przyznające im zadośćuczynienia – w tym za tzw. „utracony urlop”.
Spór w dużej części związany był z trudnościami w dokładnym określeniu przedmiotów zabranych do hotelu przez Klientów oraz ich wartości. W tym zakresie Kancelaria proponuje lekturę ciekawego uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 2008 roku (sygn. akt: V CSK 207/08), do którego tez odwoływano się w toku procesu, w którym uznano, że Sąd mając wątpliwości, jaka ma być ostateczna wysokość odszkodowania, nie może oddalić w całości powództwa, jeżeli poza sporem jest, że powód szkodę poniósł. W takiej sytuacji Sąd powinien wyrokować na podstawie art. 322 KPC.
Sprawa prowadzona była przez adwokata Miłosza Tatarczucha